Mål og indhold af behandleruddannelsen

De præcise mål for behandleruddannelsen og den færdiguddannede behandlers kompetencer er fastsat af Danske Regioner, og indeholder helt udspecificeret mål. Dette modul tager udgangspunkt i disse mål teoretisk og så meget så muligt praktisk.

De teoretiske mål er fastsat af Danske Regioner. Indholdet på siden lever op til målene fastsat af de danske regioner, men du finder også materiale der går en smule udover dette, fx. under hjertesygdomme. Der vil fremgå på siden hvis materiale ikke er en del af læringsmålene. Materialet kan være fornuftigt at kunne i den daglige drift, men er som sagt ikke en del af læringsmålene.

 


Målene for behandleruddannelsen kan også findes under de respektive lektioner, men kan læses i fulde her:

Farmakologi
 • Eleven kan beskrive og identificere den basalcellulære funktion
 • Eleven kan beskrive farmakokinetik, farmakodynamik
 • Eleven kan forstå faktaviden om væskebehandling
 • Eleven kan beherske faktaviden om virkning, bivirkning, kontraindikationer og dosering ved medikamenter jfr. bekendtgørelsen nr 977
 • Eleven kan mestre administrationsveje herunder anlæggelse af perifer intravenøs kateter, indgift af intramuskulær medicin og rektal administration af medicin
 • Eleven mestrer indikation, kontraindikation, virkning, bivirkninger og dosis ved intravenøs indgift af 0,9% NaCl

Hjertesygdomme
 • Eleven kan forstå og anvende faktaviden om basal anatomi og fysiologi omkring hjertet og kredsløbet
 • Eleven kan ud fra patientens symptomer mestre en korrekt medicinsk behandling og kender indikation, kontraindikation, virkning, bivirkninger og dosis af de anvendte præparater
 • Eleven behersker optagelse af EKG 12
 • Eleven kan genkende ST-elevationer og ST-depressioner
 • Eleven behersker telemedicin
 • Eleven forstår hjerteinsufficiens og kan lindre disse symptomer
 • Eleven behersker genoplivningsprocedurer og erkende stødbar og ikke stødbar rytme og agere korrekt i forhold til rytmen
 • Eleven kan på 4 punkts EKG genkende bradykardi, takykardi, ventrikulær takykardi, 3. grads AV-blok og simple ekstrasystoler
Luftvejslidelser og håndtering af øvre luftveje
 • Eleven kan forstå og anvende faktaviden om basal anatomi og fysiologi omkring luftvejene og respirationen
 • Eleven har viden om syre/base balance
 • Eleven har viden om instrumenter der kan bruges til at, holde og kontrollere frie luftveje og respiration
 • Eleven kan assistere ved anvendelse af ovenfor nævnte instrumenter
 • Eleven behersker manuelle metoder til basal luftvejshåndtering herunder anvendelse af tungeholder, maskeventilation og iltbehandling
 • Eleven kan forstå  og anvende faktaviden om lungesygdomme og luftvejsproblemer, herunder astma, kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL), bronchitis, fremmedlegemer, epistaxis, laryngsødem, pneumothorax, epiglotittis
 • Eleven kan mestre indikation, kontraindikation, virkning og bivirkning og dosis ved anvendelse af bronchieudvidende medicin ved ovenstående sygdomme
Allergi
 • Eleven kan forstå og anvende faktaviden om allergi, allergiske reaktioner og årsager til allergiske reaktioner
 • Eleven kan mestre behandling, indikation, kontraindikation, virkning, bivirkning og dosering ved behandling af alvorlig allergisk reaktion med medicin
Diabetes
 • Eleven kan forstå og anvende faktaviden om årsager til diabetes
 • Eleven kan beherske symptomer om måling af blodsukker
 • Eleven kan mestre behandling og kende indikation, kontraindikation, virkning, bivirkning og dosis ved medicinsk behandling af patienter med lavt blodsukker
Centralnervesystem
 • Eleven kan forstå og anvende faktaviden om basal anatomi og fysiologi omkring centralnervesystemet og det perifere nervesystem
 • Eleven kan forstå og anvende faktaviden om kramper, apoplexia, cerebri, subarachoidal blødning, menigitis og encefalitis, ændringer i Glasgow Coma Scale (GCS) samt årsager til før nævnte
 • Eleven behersker faktaviden om og mestre anvendelse af Glascow Coma Scale (GCS)
 • Eleven kan mestre vurdering og beskrivelse af pupilreaktioner
 • Eleven kan anvende adækvat behandling af kramper ud fra symptomer og mestre behandling med relevant farmaka rektalt, kende indikation, kontraindikation, virkning, bivirkning og dosis
 • Eleven kan udvise forståelse for årsager til ovenstående sygdomme og mestre observationer og behandling af før nævnte tilstande
Gynækologi og obstetrik
 • Eleven har viden om basal anatomi og fysiologi omkring organer i genetalia
 • Eleven har viden om og er i stand til at beskrive og identificere symptomer på præeklampsi
 • Eleven kan forstå og anvende faktaviden i relationer til blødninger, ekstrauterin graviditet, placenta prævia, inkomplet abort og præhospital fødsel, herunder årsager og komplikationer.
 • Eleven mestrer præhospital håndtering og ekstrauterin graviditet, placenta prævia og inkomplet abort
Det akut syge barn
 • Eleven kan forstå og anvende faktaviden om børns anatomi og fysiologi
 • Eleven er i stand til at beskrive og identificere symptomer på sepsis hos børn
 • Eleven kan forstå faktaviden om vejrtrækningsbesvær hos børn som følge af astma, fremmedlegemer, pseudocroup og epiglottitis
 • Eleven har viden om behandling mod adrenalininhalation ved pseudocroup
 • Eleven kan forstå og anvende faktaviden om shock hos børn som følge af blødning, anafylaksi, feberkramper, epilepsi samt bevidstløshed
 • Eleven mestrer kriterier for væsketerapi
 • Eleven kan mestre kramper, herunder feberkramper og allergi med relevant farmaka, kende indikation, kontraindikation, virkning, bivirkning samt dosis
Kirurgiske sygdomme
 • Eleven har viden om basal anatomi og fysiologi omkring organer i abdomen
 • Eleven kan forstå og anvende faktaviden i relation til indre blødninger og akut abdomen
 • Eleven kan beherske faktaviden om smertebehandling
 • Eleven kan efter lægelig ordination mestre smertebehandling i relation til abdominal-smerter med relevant farmaka, kendte indikation, kontraindikation, virkning, bivirkning og relevant dosis
Forgiftninger
 • Eleven kan genkende og beskrive forgiftninger med benzodiazepiner, designer-drugs, amfetamin og kokain
 • Eleven kan forstå og anvende faktaviden om alkohol, paracetamol og acetylsalisylsyre
 • Eleven kan beherske faktaviden om opiater og antidot dertil
 • Eleven kan mestre behandling af akutte opiat forgiftninger med relevant antidot intramuskulært, kende indikation, kontraindikation, virkning, bivirkning og dosis
Akut psykiatri
 • Eleven kan forstå og anvende faktaviden om akutte psykoser
 • Eleven kan forstå og anvende faktaviden om psykiatriloven herunder brug af tvang, magtanvendelse og indlæggelse på gule og røde papirer
 • Eleven kan anvende faktaviden i relevant handling overfor den akut psykotiske patient
Ambulanceleder
 • Ambulancebehandleren bliver i stand til selvstændigt at kombinere teoretisk og praktiske færdigheder og varetage akut behandling af tilskadekomne, herunder luftvejshåndtering, anlæggelse af intravenøs adgang samt infusion med væske, vurdere og behandling af ændringer i bevidsthedsniveau samt immobilisering- og frakturstabiliseringsprincipper
 • Ambulancebehandleren kan varetage ambulancelederfunktionen
 • Ambulancebehandleren som ambulanceleder kan afvikle et skadested
Patientrettigheder og patientsikkerhed
 • Eleven har teoretisk viden om patientombuddet, patientrettigheder og klagegang samt sundhedsloven, herunder tavshedspligt, videregivelse af helbredsoplysninger og informeret samtykke
 • Eleven har viden og lovgivningen om utilsigtede hændelser
 • Eleven kan mestre afrapportering om utilsigtede hændelser, jf. bekendtgørelsen nr. 925 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet
Akkreditering
 • Eleven har teoretisk viden om Den Danske Kvalitetsmodel
 • Eleven kan redegøre for standarder på eget arbejdsmiljø
  • Organisatoriske akkrediterings-standarder
  • Generelle patientforløbsstandarder
  • Specifikke kliniske tilstande
Dokumentation
 • Eleven kan mestre skriftlige færdigheder til at afgive fyldestgørende dokumentation
 • Eleven har viden om formålet med og nødvendigheden af dokumentation (medicinsk, juridisk, forsikringsmæssigt)
 • Eleven behersker kendte skriftlige standarder for formulering af kliniske betegnelser og observationer
Kommunikation og samarbejde
 • Eleven behersker mundtlig og skriftlig kommunikation, som fremmer samarbejdet med interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder mundtlige kommunikation med patienter og pårørende
 • Eleven behersker tværfaglig teamledelse og teamsamarbejde
 • Eleven forstår og anvender faktaviden om tavshedspligt, samt behersker videregivelse af relevant information/data i forhold til patienter, pårørende og samarbejdspartnere
 • Eleven behersker og overholder sit professionelle ansvars- og kompetenceområde.
Etiske overvejelser og forholdsregler i relation til patient og pårørende
 • Eleven har viden om etik, kan identificere etiske dilemmaer og kan handle professionelt i behandlingspraksis
 • Eleven kan mestre sin behandling af både patienter og pårørende på en professionel måde i forhold til alder, køn og etnisk baggrund

Questions