– Utilsigtet hændelse

Definitionen på en utilsigtet hændelse:
“Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldtes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats eller i forbindelse med forsyning af og information om lægemidler.”

En utilsigtet hændelse skal indberettes af alle i sundhedsvæsenet, hvis der opstår situationer der enten var skadevoldende eller kunne have været skadevoldende for patienten.

Sundhedsloven:
Sundhedsloven (2010) §201 lyder: ”En sundhedsperson, som indrapporterer en utilsigtet hændelse, kan ikke som følge af sin rapportering underkastes disciplinære undersøgelser og foranstaltninger af ansættelsesmyndighed, tilsynsmæssige reaktioner af Sundhedsstyrelsen eller strafferetslige sanktioner af domstolene”

Systemet er fortroligt og adskilt fra patientklagesystemet, patienterstatningssystemet og Sundhedsstyrelsens tilsyn Du kan derfor trygt rapportere utilsigtede hændelser uden risiko for dig eller dine kolleger. Der er mulighed for at rapportere anonymt, dette anbefales dog ikke, da det så ikke er muligt at går tilbage og hente flere oplysninger til at belyse sagen.

Formålet med en UTH er at lære af sundhedsfaglige fejl, sådan at der kan udarbejdes en handlingsplan for at sikre at denne fejl ikke sker igen. Det er altså en system der har læring som formål

En UTH laves på hjemmesiden: www.dpsd.dk

Modtageren af en UTH
Når en UTH er afsendt bliver den sendt til den region, kommune eller privathospital som hændelsen har fundet sted ved. Kun de ansvarlige for indrapporteringssystemet kan se rapporten, og når denne er behandlet lokalt bliver den anonymiseret og sendt videre til patientombuddet.

Questions